Clever Academy CRM / Teacher & Student Portal
Hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) / Cổng Thông tin dành cho Giáo viên & Học viên
(Hệ thống chỉ sử dụng cho Hanoi Campus & Ho Chi Minh City Campus của Clever Academy).

Truy cập hệ thống SIS của Clever Junior
Username
Password Forgot password?